Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Voedselallergie (hierna: “de stichting”) verwerkt van haar donateurs, deelnemers, sponsoren of andere geïnteresseerden

Indien u een lid wordt, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om  uw  persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Voedselallergie
Postbus 207
3860 AE  NIJKERK
033-4655098
KvK-nummer 41023661

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 033-4655098.

2. Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel
2.1    In het kader van uw lidmaatschap, donatie of deelname aan activiteiten van de Stichting worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer

 2.2    De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  1. contact over uw lidmaatschap / donatie en de eventuele beëindiging daarvan;
  2. voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie;
  3. het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
  4. het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van uw lidmaatschap / donatie door de stichting georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 2. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw donatie of bestelde goederen af te wikkelen.
 3. Uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor toezending van het periodieke magazine van de stichting;
 4. uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de stichting.

E-mailmarketing (opt-out):
De stichting gebruikt uw naam en e-mailadres om periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de stichting toe te sturen.  

Uw naam en e-mailadres worden ook gebruikt voor ad-hoc toezending van alerts inzake voedselallergie, dit in het kader van voedselveiligheid.

U ontvangt geen mails van de stichting als u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3    De stichting kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

2.4    De stichting verwerkt nadrukkelijk geen gegevens over gezondheid (allergieën en/of medicijngebruik). Via persoonlijk contact via de mail of telefoon kan het voorkomen dat u ten behoeve van specifieke vragen van uw kant informatie over allergieën of medicijngebruik deelt. Deze informatie wordt echter niet vastgelegd. Na afhandeling van de specifieke vragen worden deze gegevens verwijderd.

3. Bewaartermijnen
3.1    De stichting verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donatie en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de stichting de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de stichting. Met de bewerkers heeft de stichting een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de donateursadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de stichting zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de stichting uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de donateursadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De stichting zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de stichting u hiervan op de hoogte brengen.
5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze donateursadministratie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.